مدیر عامل | شرکت لیزینگ ایران خودرو

مدیر عامل

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

جواد موحد نژاد

Email:Movahednejad@likco.ir