هیئت مدیره | شرکت لیزینگ ایران خودرو

هیئت مدیره

اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی سمت وضعیت توضیحات
آقای محمد رضا انتظاری مقدم مدیرعامل و عضو هیات مدیره موظف نماینده سرمایه گذاری سمند
آقای جواد موحد نژاد عضو هیات مدیره غیرموظف نماینده ایران خودرو
آقای جمال جمشیدی عضو هیات مدیره غیرموظف نماینده گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
آقای حر باقری دانا عضو هیات مدیره موظف نماینده توسعه فروش خودروکار
آقای مهدی حیدری عضو هیات مدیره غیرموظف نماینده صنایع ریخته گری ایران