در این بخش امکاناتی برای تعامل تنگاتنگ با همکاران بخش نمایندگی خودروسازها تعبیه خواهد شد