برندگان مزایده ی عمومی مورخ 1402/08/03

اسامی برنده شدگان