اعلام اسامی برندگان مزایده ی عمومی مورخ 1402/10/25