اخبار ایران خودرو | شرکت لیزینگ ایران خودرو

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ ایران خودرو

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ ایران خودرو

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 لیزینگ ایران خودرو (سهامی خاص) جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت لیزینگ ایران خودرو (سهامی خاص) در روز دوشنبه 1399/02/29 رأس ساعت 09:30 در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید. انتخاب هیأت رئیسه: آقای دکتر عباس حاج فتحعلی ها به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند بعنوان رئیس جلسه. آقای سعید رضاپناه به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بعنوان ناظر جلسه. آقای سید رضا نداف به نمایندگی از شرکت ایران­خودرو بعنوان ناظر. آقای مجیدی بعنوان دبیر جلسه. پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع و اعلام رسمیت توسط رئیس جلسه، دستور جلسه بشرح ذیل می­باشد: الف- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت. ب- استماع گزارش هئیت مدیره. اهم مصوبات : 1-صورتهای مالی سال مالی1398 مورد تصویب قرار گرفت. 2-معاملات ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت. 3-تعیین حق حضور اعضاء هیئت مدیره و پاداش هئیت مدیره: براساس بخشنامه ها و دستورالعمل ها های گروه صنعتی ایران­خودرو تعیین می گردد. 4- ..

ادامه مطلب
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه فروش خودروکار

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه فروش خودروکار

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 توسعه فروش خودروکار (سهامی خاص) جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت توسعه فروش خودروکار (سهامی خاص) در روز دوشنبه 1399/02/29 رأس ساعت 10:30 در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید. انتخاب هیأت رئیسه: آقای دکتر عباس حاج فتحعلی ها به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند بعنوان رئیس جلسه. آقای سعید رضاپناه به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بعنوان ناظر جلسه. آقای سید رضا نداف به نمایندگی از شرکت ایران­خودرو بعنوان ناظر. آقای اشرفیان پور بعنوان دبیر جلسه. اهم مصوبات : 1- صورتهای مالی سال مالی1398 مورد تصویب قرار گرفت. 2-معاملات ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت. 3-انتخاب اعضای هیات مدیره حقوقی شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردید: الف) گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ب) سرمایه گذاری سمند ج) مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نورین آرا 4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید. 5- انتــخاب حسا..

ادامه مطلب
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نمایندگی بیمه فردا

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نمایندگی بیمه فردا

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت نمایندگی بیمه فردا (سهامی خاص) جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت نمایندگی بیمه فردا (سهامی خاص) در روز شنبه 1399/02/27 رأس ساعت 11:30 در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید. انتخاب هیأت رئیسه: آقای سعید رضاپناه به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بعنوان رئیس جلسه. آقای ابوالفضل باریکانی بعنوان ناظر . آقای محسن سرحدی بعنوان ناظر. آقای مهیار محمدی بعنوان دبیر جلسه. اهم مصوبات : 1 – صورتهای مالی سال مالی1398 مورد تصویب قرار گرفت. 2-مجمع تصویب نمود مبلغ 2.800 میلیون ریال سود بین سهامداران تقسیم گردد. 3-تعیین حق حضور اعضاء هیئت مدیره و پاداش هئیت مدیره: بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل ها های گروه صنعتی ایران­خودرو تعیین می گردد. 4 – انتــخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت: موسسه حسابرسی رهبین بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریاروش بعنوان بازرس علی البدل تعیین می­گردد و تعیین حق الزحمه به هیئت مدیره محول گردید.

ادامه مطلب
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمایت گستر ایران خودرو

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمایت گستر ایران خودرو

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 حمایت گستر ایران­ خودرو (سهامی خاص) جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت حمایت گستر ایران­خودرو (سهامی خاص) در روز شنبه 1399/02/27 رأس ساعت 10:30 در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید. انتخاب هیأت رئیسه: آقای سعید رضاپناه به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بعنوان رئیس جلسه. آقای سید رضا نداف به نمایندگی از شرکت توسعه فروش خودروکار بعنوان ناظر . سرکار خانم زمزمیان به نمایندگی از شرکت لیزینگ خودرو غدیر بعنوان ناظر. آقای مجتبی عبدالملکی بعنوان دبیر جلسه. اهم مصوبات : 1-صورتهای مالی سال مالی1398 مورد تصویب قرار گرفت. 2-مجمع تصویب نمود مبلغ 2.000 میلیون ریال سود بین سهامداران تقسیم گردد. 3-تعیین حق حضور اعضاء هیئت مدیره و پاداش هئیت مدیره: بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل ها های گروه صنعتی ایران­خودرو تعیین می گردد. 4 – انتــخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس علی البدل تعیین می­گردد ..

ادامه مطلب