معاون جدید نظارت بانک مرکزی منصوب شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی طی حکمی فرشاد محمدپور را به سمت معاون جدید نظارت بانک مرکزی منصوب نمود.