قیمت خودروهای فرسوده اعلام شد.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خوردوهای فرسوده اعلام کرد افزایش قیمت مورد تایید نیست.