وزیر کشور: ادامه همکاری با گروه صنعتی ایران خودرو جهت تامین ناوگان حمل و نقل عمومی

وزیر کشور گفت روند همکاری با گروه صنعتی ایران خودرو برای تامین نیازهای ناوگان حمل و نقل عمومی ادامه دارد و قراردادهای دیگری نیز در این زمینه امضا خواهد شد و لازم است از شرکت‌های خودروساز درخصوص تولید این نوع خودروها با استفاده از توان داخلی و در سال رشد تولید، ‌مهار تورم قدردانی کنیم.