معرفی محصولات برقی ایران خودرو به مدیران حمل و نقل شهری و تاکسیرانی شهر تهران

سرپرست سازمان تاکسی‌رانی شهر تهران گفت :سازمان تاکسیرانی شهر تهران ضمن شناخت کافی از این توان و ظرفیت، در همکاری با ایران خودرو مایل به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با استفاده از خودروهای برقی است.