مدیر حقوقی - شرکت لیزینگ ایران خودرو

مدیر حقوقی

 

مدیر حقوقی

مهناز نجاری

Email:Najari@likco.ir

۴۴۶۹۶۲۶۷