مدیر عامل - شرکت لیزینگ ایران خودرو

مدیر عامل

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

محمد رضا انتظاری مقدم

Email:EntezariMoghadam@likco.ir