مدیر مالی و اقتصادی - شرکت لیزینگ ایران خودرو

مدیر مالی و اقتصادی

مدیر مالی و اقتصادی

علی مجیدی

Email:Majidi@likco.ir

۴۴۶۹۵۱۵۶