مدیر پشتیبانی و سرمایه های انسانی - شرکت لیزینگ ایران خودرو

مدیر پشتیبانی و سرمایه های انسانی