هیئت مدیره - شرکت لیزینگ ایران خودرو

هیئت مدیره

اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی سمت وضعیت توضیحات
آقای محمد رضا انتظاری مقدم مدیرعامل و عضو هیات مدیره موظف نماینده سرمایه گذاری سمند
آقای جواد موحد نژاد عضو هیات مدیره غیرموظف نماینده صنایع ریخته گری ایران خودرو
آقای جوادحاتمی عضو هیات مدیره غیرموظف نماینده خدمات بیمه ایران خودرو
آقای حر باقری دانا عضو هیات مدیره موظف نماینده گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
آقای سید رضا نداف عضو هیات مدیره غیرموظف نماینده نمایندگی بیمه فردا