اخبار ایران خودرو - شرکت لیزینگ ایران خودرو

بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها جناب آقای مهندس زارع نژاد مدیرعامل هلدینگ ایکیدو در تاریخ 1400/01/31 در شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران حضور یافته و پس از بازدید از خطوط تولید در جلسه ای به منظور استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل شرکت اشتاد در جهت اصلاح و ارتقاء وضعیت موجود با هدف دستیابی به سهم بیشتر از بازار، به لحاظ کیفی و کمی تصمیم گیری شد. لازم به ذکر است در این بازدید معاونین، مدیران و مشاور آقای زارع نژاد ایشان را همراهی کردند. The post بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران first appeared on شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو.

ادامه مطلب
بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها جناب آقای مهندس زارع نژاد مدیرعامل هلدینگ ایکیدو در تاریخ 1400/01/31 در شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران حضور یافته و پس از بازدید از خطوط تولید در جلسه ای به منظور استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل شرکت اشتاد در جهت اصلاح و ارتقاء وضعیت موجود با هدف دستیابی به سهم بیشتر از بازار، به لحاظ کیفی و کمی تصمیم گیری شد. لازم به ذکر است در این بازدید معاونین، مدیران و مشاور آقای زارع نژاد ایشان را همراهی کردند. The post بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران first appeared on شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو.

ادامه مطلب
بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها جناب آقای مهندس زارع نژاد مدیرعامل هلدینگ ایکیدو در تاریخ 1400/01/31 در شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران حضور یافته و پس از بازدید از خطوط تولید در جلسه ای به منظور استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل شرکت اشتاد در جهت اصلاح و ارتقاء وضعیت موجود با هدف دستیابی به سهم بیشتر از بازار، به لحاظ کیفی و کمی تصمیم گیری شد. لازم به ذکر است در این بازدید معاونین، مدیران و مشاور آقای زارع نژاد ایشان را همراهی کردند. The post بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران first appeared on شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو.

ادامه مطلب
بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها جناب آقای مهندس زارع نژاد مدیرعامل هلدینگ ایکیدو در تاریخ 1400/01/31 در شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران حضور یافته و پس از بازدید از خطوط تولید در جلسه ای به منظور استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل شرکت اشتاد در جهت اصلاح و ارتقاء وضعیت موجود با هدف دستیابی به سهم بیشتر از بازار، به لحاظ کیفی و کمی تصمیم گیری شد. لازم به ذکر است در این بازدید معاونین، مدیران و مشاور آقای زارع نژاد ایشان را همراهی کردند. The post بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران first appeared on شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو.

ادامه مطلب
بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها جناب آقای مهندس زارع نژاد مدیرعامل هلدینگ ایکیدو در تاریخ 1400/01/31 در شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران حضور یافته و پس از بازدید از خطوط تولید در جلسه ای به منظور استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل شرکت اشتاد در جهت اصلاح و ارتقاء وضعیت موجود با هدف دستیابی به سهم بیشتر از بازار، به لحاظ کیفی و کمی تصمیم گیری شد. لازم به ذکر است در این بازدید معاونین، مدیران و مشاور آقای زارع نژاد ایشان را همراهی کردند. The post بازدید مدیرعامل هلدینگ ایکیدو از شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران first appeared on شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو.

ادامه مطلب